Villmark:Endring av brukernavn

   

Fra Villmark

Gå til: navigasjon, søk
Snarvei:
V:CHU

Denne siden er et utkast til en offisiell retningslinje på Villmark. Det er fritt fram for redigering av siden, men det anbefales at endringer beskrives på diskusjonssiden, og at omfattende endringer diskuteres der før de gjøres slik at andre lettere kan følge prosessen.


style="text-align: center;" |
Archive

-

Arkiv

Arkiv 1

Innhold


Norsk

Endring av brukernavn kan foretas av Villmarks byråkrater, for øyeblikket Trond og Ruben. For å endre brukernavn må man ha mindre enn 200 000 endringer (sjekk her).

Dette er ikke Villmark:Flytting av brukere

Fremgangsmåte

 • Hvis du vil ha et nytt brukernavn skal du ikke registrere det nye navnet. Du ber isteden en byråkrat om å gi din eksisterende konto et nytt navn.
 • Hvis du har registrert det nye navnet må byråkraten gi nytt navn til to forskjellige kontoer. Deretter må du logge inn med det nye navnet og bekrefte her på denne siden at det er deg og at du vil skifte navn.
 • En byråkrat vil endre navnet på Spesial:Gi en bruker nytt navn

Forespørsler

Her kan du spørre om å få endret ditt brukernavn. Skriv ønsket brukernavn i fet tekst slik at det ikke er rom for misforståelser. Du kan også spørre en byråkrat på hans diskusjonsside (sjansen for at navneendringen blir utført raskere er trolig større da). Forespørsler på epost vil bare bli behandlet dersom byråkraten kjenner deg fra tidligere kommunikasjon, for å unngå at noen utgir seg for å være en bruker.

Når du har bestemt deg for hvilket navn du ønsker:

 1. Sjekk at brukernavnet ikke allerede er i bruk. Gjør dette ved å søke etter navnet i denne listen. Hvis navnet forekommer i listen, selv om navnet er rødt er det tatt.
 2. Ikke opprett en konto under det nye navnet eller flytt dine brukersider. Vi vil gjøre det for deg.
 3. Logg inn med ditt nåværende brukernavn for å registrere ditt ønske om å skifte brukernavn.
  • Bytt teksten «NÅVÆRENDE» med ditt nåværende brukernavn.
  • Bytt «NYTT» med det brukernavnet du vil bytte til.
  • Bytt «Grunn.» med en grunn for byttet.
{{subst:Forandre brukernavn|NÅVÆRENDE|NYTT|3=Grunn.}} ~~~~
 1. Gå til «Ønskede endringer»-seksjonen på denne siden, klikk på «rediger»-lenken, og lim inn malen over på bunnen av siden. Modifiser som antydet over.
 2. Forsikre deg om at du har stavet begge navnene korrekt. Lagre siden.
 3. Sjekk siden regelemessig for å svare på spørsmål som kan komme. Det kan ta et par dager før forespørselen blir behandlet.

English

Changing username can be done by Villmark’s bureaucrats, Trond and Ruben. To have your username changed, you have to have less than 200.000 edits (check here).

This is not Villmark:Usurpations

Instructions

 • If you want to have a new username, please do not register the new name. You simply ask a bureaucrat to change it for you.
 • If you have already registered the desired name, the bureaucrat has to change the name of two accounts. You have to log in with the new name, and confirm on this page that it’s you and that you want the name changed.

Requests

You can request your username changed here. Put your desired name in bold text, so there’s no chance for misunderstandings. You can also notify a bureaucrat on his talk page (this will probably get your name changed faster). Requests via e-mail will only be done if the bureaucrat knows you from earlier contact, to avoid that someone pretends to be a user.

Once you have decided on the name you would like:

 1. Check to make sure this username is not already in use. Do this by searching for the name in this list. If the name appears in the list, even if the link is red, it is taken.
 2. Do not create an account under the new name or move your userpages. We'll do that for you.
 3. Log in with your present username in order to place your request. Renames will not be approved if the requester is not logged in.
  • Replace the text "CURRENT" with your present username.
  • Replace "NEW" with the username to which you wish to be renamed.
  • Replace "Reason." with the reason why you are requesting a change.
{{subst:Forandre brukernavn|CURRENT|NEW|3=Reason.}} ~~~~
 1. Go to the "Requests" section of this page, click the "rediger" (edit) link, and paste the text at the very bottom. Modify it as indicated above.
 2. Make sure that you have spelled both names correctly. Save the page.
 3. Check back periodically to answer any questions that may arise regarding your request. Please be patient. It may take a few days for your request to be completed.

Do not be surprised if you suddenly cannot log in to your old account; this merely indicates that you should log in under your new user name as the request has been fulfilled.

Ønskede endringer

Arkiv

Key

Legg til ønskede endringer på bunnen av siden (Add requests at the bottom)

{{subst:Forandre brukernavn|NÅVÆRENDE|NYTT|3=Grunn.}} ~~~~

Se også

Personlige verktøy