Løvskog

   

Fra Villmark

Gå til: navigasjon, søk

Den tempererte (nemorale) løvskogen er et av de store biomene på landjorda. Den strekker seg gjennom Øst-Asia, Europa og Nord-Amerika, sør for den boreale barskogen. Disse områdene hører til de tettest befolka områdene på jorda, og det meste av den tempererte løvskogen er gått tapt til fordel for jordbruk, eller den er sterkt endra ved treslagskifte og intens skogsdrift. Den norske edellauvskogen er en nordlig utløper av den tempererte løvskogen i Europa.

Klima og jordmonn

Klimaet varierer mye innafor biomet, men generelt er det rikelig med nedbør i vekstsesongen. Bladfellinga gir et tjukt strøsjikt og en rik fauna av nedbrytere. Nedbrytinga går likevel langsommere enn i den tropiske regnskogen, og det øvre jordlaget er humusrikt og et viktig lager for plantenæringsstoff. Jordsmonnet er brunjord.

Vegetasjon

Skogbildet domineres av store løvtrær som feller blada om høsten: eik, bøk, lønn, lind, hassel og kastanje. Pga. det tette kronetaket er ofte busksjiktet sparsomt, men der lysforholda tillater det, kan busksjiktet være godt utvikla. Artsrikdommen av trær og busker er størst i Øst-Asia, noe mindre i Nord-Amerika og minst i Europa.

Feltsjiktet kan deles i to hovedgrupper: En vårflora som blomstrer før trærne har fått blad (for eksempel blåveis), og en skyggetålende sommerflora (for eksempel gaukesyre).

Fauna

Karakteristiske arter er villsvin, hjort, rådyr og dådyr. Ulv og bjørn har gått sterkt tilbake pga. jakt. Mindre rovdyr som rev og ulike mårdyr er fortsatt vanlige.

Standfuglfaunaen er mer artsrik enn i de nordlige barskogene, men flere av de store rovfuglene er kraftig redusert. Trekkfuglfaunaen er svært artsrik.

Det tjukke strøsjiktet huser et stort antall arter av insekter, tusenbein og meitemark.

Personlige verktøy